Bilişim Firmalarına Sağlanan Destekler

EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN BİLİŞİM FİRMALARINA SAĞLANAN DESTEKLER

 

Hepinizin de malumu olduğu üzere, gelişmekte olan ekonomiler liginde yer alan ülkemizin büyüme modeli ihracat odaklı bir büyüme modelidir. Bu model çerçevesinde büyüme stratejileri de yıllarca “mal ticareti” olarak kurgulandı. Oysa ki bugün sanayileşmesini tamamlamış/ kalkınmış medeni toplumlarda ihracat bileşimi sadece mal ticaretini kapsamamakta; buna eşdeğer büyüklükte hizmet ticaretini de kapsamaktadır. Hizmet ticaretinin de ana bileşimi “yazılım/bilişim” ihracatı oluşturmaktadır. Söz gelimi

Ekonomi Bakanlığı “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” çerçevesinde ihracat açısından önemli gördüğü bilişim firmalarımızın hizmet ihracatı ve yurt dışı operasyonlarını çok yönlü olarak desteklemektedir. Bu yazımız Ekonomi Bakanlığının 2015/8 sayılı karar ve Genelgesi çerçevesinde bilişim firmalarımıza sağlanan destekleri açıklamayı amaçlamaktadır.

Bilişim İhracatına Yönelik Destekler:

a.      Rapor-Danışmanlık:

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler, yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

b.      Marka Tescili:

Yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Söz konusu faaliyetin, Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan; yatırım teşvik mevzuatı kapsamında 4., 5., veya 6. Bölgede merkezi bulunan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise ek olarak 10 baz puan daha arttırılarak uygulanır.  

1.1.            Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Destekleri

a.      Pazara Giriş

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ve internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları desteklenmektedir.

a.      Reklam, Tanıtım:

Bilişim firmaları tarafından TV, Radyo, İnternet, basılı tanıtım, açık hava ve özel tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler, yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Söz konusu faaliyetin Bakanlık tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan; yatırım teşvik mevzuatı kapsamında 4, 5, veya 6. Bölgede merkezi bulunan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise ek olarak 10 baz puan daha arttırılarak uygulanır.

b.      Fuarlara Katılım

Bireysel Fuar Katılım Desteği kapsamında, bilişim firmalarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere katılımlarında ödenen yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, elektrik ve temizlik giderlerinden oluşan giderleri ile en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları, %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Milli Fuar Katılım Desteği kapsamında düzenlenen yurtdışı fuarlarında  Milli Katılım organizasyonlarına bahsi geçen katılım maliyetleri ile en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları, %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Bireysel ve Milli katılımların Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde gerçekleştirilmesi halinde, destek oranı 20 baz puan arttırılarak uygulanır.

c.       Yurtdışı Birim

Bilişim firmalarımızın yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Söz konusu harcamaların Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde açılması halinde destek oranı 10 baz puan; yatırım teşvik mevzuatı kapsamında 4, 5, veya 6. Bölgede merkezi bulunan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise ek olarak 10 baz puan daha arttırılarak uygulanır. 

d.      Ticaret ve Alım Heyetleri

Bilişim firmalarının üyesi olduğu işbirliği kuruluşları tarafından (dernek, ihracatçı birlikleri vb) düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarına katılması durumunda; ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri, %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Bu destek kaleminde dikkat edilecek husus şudur:

Ekonomi Bakanlığı bu desteği doğrudan bilişim firmalarının üyesi olduğu İşbirliği kuruluşlarına vermekte; bilişim firmaları ise üyesi olduğu işbirliği kuruluşu üzerinden dolaylı olarak bu destek kaleminden yararlanabilir.

Bu konuda bir diğer önemli husus ise;

Bu destekten faydalanmak isteyen işbirliği kuruluşu yurtdışına yönelik olarak gerçekleştireceği programdan en az bir ay önce Ekonomi Bakanlığı’na başvurarak gerekli ön onayı almasıdır. İşbirliği kuruluşlarının ön onay kapsamında Bakanlıkça uygun görülmeyen proje giderleri desteklenmez.

BİLGİSAYAR OYUNU ve MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

Ekonomi Bakanlığı, 2015/8 sayılı Karar çerçevesinde Bilişim Firmalarımızın yurtdışı tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde geliştirdikleri oyun ve mobil uygulama projelerini üç farklı alanda desteklemektedir.

Ekonomi Bakanlığı 2015/8 sayılı Karar ve ilgili Genelge çerçevesinde Bilişim Firmalarımızın Mobil Uygulama veya oyun geliştirme projelerini şu şekilde desteklemektedir:

b.      Oyun/Uygulama Geliştirme

Ekonomi Bakanlığı, bilişim firmalarımızın mobil uygulama veya oyun geliştirme projelerini, projenin Bakanlıkça ön onayının alınması şartıyla 1(bir) yıl boyunca 

  • Proje kapsamında satın alınacak ya da kiralanacak yazılım lisanslarına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları;  

 

  • mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilecek en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretlerini, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları desteklenmektedir.

c.       Platform Komisyon Desteği

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri, uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.